Make your own free website on Tripod.com
Otello (Vladimir Galouzine)
Desdemona (Tamar Iveri)
Iago (Jean-Philippe Lafont)

Chorégies d'Orange
2003
Otello et Ludovico
(Vladimir Galouzine et Luigi Roni)